Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Her gıda maddesi belli seviyede mikroorganizma içermektedir. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar kendi gelişimleri için gıdaları besin kaynağı olarak kullanır. Bu durum enzimatik değişimler, hoş olmayan tat ve aroma oluşumu sonucu gıdanın bozulmasına sebep olur. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar patojen nitelikte ise sağlık açısından risk teşkil etmektedirler. Gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı ise insanlarda sağlık riski yaratan ve gıdalarda bozulmalara neden olan mikroorganizmaları inceleyen bir birimdir.

Bilim ve teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri yakından takip ederek, moleküler ve immunolojik yöntemlerle çalışan hızlı test cihazları sayesinde, 4–10 gün süren patojen tayinlerini 8–24 saat gibi çok daha kısa sürelerde sonuçlandırabilmekteyiz.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 standardına göre 16 parametrede akredite olmuştur. Mikrobiyoloji laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde belirtilen tüm analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarımız mikrobiyolojik analizlerin insan sağlığını direkt etkilemesinin bilinciyle analizlerde konusunda uzman personelle çalışmaktadır. Personelimiz bilimsel yayınları düzenli olarak takip etmekte ve kendini daha fazla geliştirmek adına mikrobiyoloji konusunda düzenlenen tüm eğitim, seminer ve konferanslara katılım sağlamaktadır.

 • Mini VIDAS
 • İnkübatörler
 • Su Banyoları
 • Biyogüvenlik Kabinleri
 • Otoklavlar
 • Işık Mikroskobu
 • Koloni Sayım Cihazı
 • Stomacher Cihazı
 • Besiyeri Hazırlama Odası
 • Numune Homojenizasyon ve Tartım Odası
 • Analiz Odası
 • İnkübasyon Odası
 • Atık Dekontaminasyon Odası
İndikatör Mikroorganizma Analizleri
 • Toplam Aerobik Koloni Sayımı *
 • Maya – Küf Sayımı *
 • Koliform Grubu Bakteri Sayımı (Koloni Sayım Metodu)*
 • Koliform Grubu Bakteri Sayımı (En Muhtemel Sayım Metodu)
 • Fekal Koliform Sayımı
 • E.coli Sayımı (Koloni Sayım Metodu)*
 • E.coli Sayımı (En Muhtemel Sayım Metodu)
 • Enterobacterıaceae’nin Tespiti ve Sayımı*
 • Enterococcus Tespiti ve Sayımı
 • Membranla Süzme ile Pseudomonas aeruginosa Tayini
 • Pseudomonas spp. Sayımı
 • Fermente Ürünlerde Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
 • Ozmofilik Maya Sayımı
 • Psikrotrofik Bakteri Sayımı
 • Somatik Hücre Sayımı
*Akredite analizler
Patojen Analizleri
 • B. cereus Sayımı *
 • Cl. perfringens Sayımı *
 • Salmonella Aranması *
 • S.aureus Sayımı *
 • Listeria monocytogenes Sayımı
 • Listeria monocytogenes Aranması *
 • E. coli O157:H7 Aranması *
 • Vibrio cholerae Aranması
 • Vibrio parahaemolyticus Aranması
 • Yersinia enterocolitica Aranması
 • Shigella Aranması
 • Campylobacter spp. Aranması
 • Listeria spp. Aranması
*Akredite analizler
VIDAS (ELFA)
 • Salmonella spp.*
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcal Enterotoksin
*Akredite analizler

Teknik yeterlilik kavramı üç ana eksen üzerine kuruludur;

 • Eğitilmiş Personel (Personel Yeterliliği, Personelin Sürekli Eğitimi)

 

Laboratuarlarımız, yetkinlikleri validasyon çalışmaları ve yeterlilik testleri ile ispatlanmış uzmanlar tarafından yönetilmektedir.

 • Test Yöntemleri (Yöntem Hakkında Yeterlilik,Yöntem Hakkında Gerekli Bilgi (Özgüllük, duyarlılık, saptama aralığı, en küçük düzeyi ölçme kapasitesi, doğrusallık, kesinlik v.b.), Gerekli Deneyim ve Tecrübe, Yöntem Geliştirme ve İyileştirme )

 

Tüm analizler ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standart metotlar ve uzmanlarımız tarafından bu referans standartlar ışında geliştirilmiş metotlar ile gerçekleştirilmektedir.

 • Uygun Cihazlar (Uygun Cihaz Kullanımı, Deney, Kalibrasyon ve Yardımcı Teçhizatlar)

 

Laboratuvarımızda uygun teknolojik alt yapıya sahip cihazlar kullanılmakta ve bu cihazlarımız için düzenli olarak bakım ve kalibrasyon hizmeti alınarak analiz kalitelerinin temini sağlanmaktadır.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onanmış yetkili AKREDİTE laboratuardır.